Con Chồn Đèn

Có một con chồn đèn
Nấp sau cánh cửa thiền
Để hại đời phá đạo
Đội lốt một thầy tăng

Chồn ăn cơm quốc gia
Mà thờ lũ Cộng ma
Làm trái lời Phật tổ
Dâm loạn với đàn bà

Phật dạy phải công bình
Chồn lại quá vô minh
Bênh Cộng đồ quốc tế
Chống Tổ Quốc của mình

Phật dạy phải chân thiện
Chồn làm tên phản chiến
Không chống lũ xâm lăng
Mà chống người tự vệ

Phật dạy không gian dối
Chồn thì nói như cuội
Ba trăm nghìn nóc gia
Bến Tre thành lửa khói

Chồn không hề ăn năn
Bao sai trái lỗi lầm
Chánh tà nay đã rõ
Chồn vẫn còn tối tăm.

https://fdfvn.wordpress.com