Chủ Tịt Không Không Thấy

Quang chủ tịt đang hồng hào khỏe mạnh
Lắm uy quyền nhiều triễn vọng tương lai
Là ứng viên số một của chiếc ngai
Trùm đầu sỏ đảng đồ thay Bí Lú

Bỗng một sớm khắp làng trên xóm dưới
Vang tin đồn ngài chủ tịt ô hô
Nào ngài đi chữa bệnh Tokyo
Nào ngài đã cùng Hồ thăm Các Mác

Ngài biệt tích đến nay chừng cả tháng
Triệu thần dân ngơ ngác ngóng tin vua
Ngai vàng kia bỏ trống đến bao giờ?
Bao câu hỏi đang chờ lời giải đáp

Nhưng cái đảng quen độc tài độc đoán
Sá kể gì thét mét của dân đen
Chẳng kể chi tình đồng chí búa liềm
Cứ phớt tỉnh như người dân Hà Nội

Duy chỉ có con Ếch bà nón cối
Đang làm người tử tế tại Cà Mâu
Là bỏ ăn bỏ ngủ cứ ôm đầu
Mồm lảm nhảm: “Thôi rồi Quang hiền hữu!”

https://fdfvn.wordpress.com