Mừng Đảng Mừng Xuân

Mừng xuân chúc đảng quang vinh
Kiên trì chủ nghĩa trọn tình Mác Lê
Vượt qua biển ảo rừng mê
Vác cờ liềm búa đi về tương lai
Con đường gian khổ tuy dài
Bền tâm vững chí có ngày đến nơi
Vô sản làm chủ đất trời
Năm châu bốn bể đều người của ta
Không còn biên giới quốc gia
Không còn giai cấp đều là Cộng nô
Chung tay xây đắp cơ đồ
Đại đồng thế giới- nấm mồ văn minh.

https://fdfvn.wordpress.com