Lão Thành Cách Mạng

Tất cả tại tôi một ngày tháng tám
Mù quáng hồ đồ xổ lá cờ ma
Biến cuộc biểu tình ủng hộ quốc gia
Thành điểm khởi đầu tai nhà hoạ nước

Tất cả tại tôi mùa thu năm trước
Dại dột mơ hồ tin lão già râu
Tuyên ngôn nhân quyền từ cõi trời Âu
Thành ách búa liềm nhân tai quốc nạn

Tất cả tại tôi học làm cách mạng
Dưới gậy chỉ đường của đảng “tiền phong”
Đi từ độc lập đến chỗ diệt vong
Đi từ tự do đến cùm nô lệ

Tất cả tại tôi theo loài cẩu trệ
Tầm vông giáo mác cướp phá quê hương
Cuồng tín đui mù chủ nghĩa vô lương
Hăng tiết điên rồ đâm thuê chém mướn

Tất cả tại tôi lạc loài hoang tưởng
Mơ lá cờ hồng thống nhất năm châu
Vô sản kết đoàn bá chủ địa cầu
Thế giới đại đồng thiên đường Cộng sản

Tất cả tại tôi lật lường khốn nạn
Dân tộc ngày nay ai oán tang thương
Đất nước ngày nay rách nát thê lương
Thù trong giặc ngoài tranh giành xâu xé

Tất cả tại tôi đê hèn tồi tệ
Theo đóm ăn tàn với đảng ma cô
Nhiểu hại lương dân, phá thối cơ đồ
Ngực đeo huy chương dẫy đầy tội ác

Tất cả tại tôi lão thành cách mạng
Canh cặn, cơm thừa, sổ gạo, lương hưu
Khiến tôi vong thân mất cả tính người
Mặc kệ nước dân, một lòng theo đảng.

https://fdfvn.wordpress.com