Lời Khuyên Các Hiệp Sĩ

Nhân vụ hai “hiệp sĩ” liều mình tay không bắt cướp

Này các ngài hiệp sĩ ơi
Tôi đọc tin của các người
Tay không liều mình bắt cướp
Ấm ức dở khóc dở cười

Sao các ngài quá ngây thơ
Để bọn phỉ Vẹm rợ Hồ
Tấn phong cái hàm hiệp sĩ
Rồi đi chịu chết vu vơ

Ba cái chức danh rỗng tuếch
Hiệp sĩ, anh hùng, thi đua
Trò xúi trẻ ăn cứt gà
Của phường lưu manh Cộng sản

Các ngài chẳng lẽ không thấy
Băng đảng cướp ngày ma phia
Bốn triệu thằng đeo liềm búa
Công khai cướp cả quê nhà

Đó mới chính là thủ phạm
Của bao tội ác bất công
Của bao đọa đày áp bức
Đang hoành hành trên núi sông

Còn lại bao nhiêu rác rưới
Trong xã hội ngày hôm nay
Đều là nạn nhân cùng khốn
Của chế độ bất nhân này

Các ngài sẽ là hiệp sĩ
Xứng danh con cháu Rồng Tiên
Khi nào ra tay trừ bạo
Đảng tội đồ Mác-Lê nin

https://fdfvn.wordpress.com