Đất Nước Tôi

Đất nước tôi có bác Hồ vĩ đại
Trên tượng đài nghìn tỉ đứng vênh vang
Nhưng không tiền cho một chuyến xe tang
Khiến người chết phải nhập tràng qua phố.

Đất nước tôi có đảng cờ liềm búa
“Một mình ta ba đế quốc thua đau”
Bởi vì đâu lòn cúi giặc Ba Tàu?
Dâng hải đảo hiến rừng vàng biển bạc.

Đất nước tôi bốn triệu người vô sản
Ghét sang giàu thương khố rách xe trâu
Bỗng đổi thay yêu khách sạn nhà lầu
Đi xe khủng gia tài nghìn muôn tỉ.

Đất nước tôi tầng lớp người thống trị
Tự xưng là đầy tớ của nhân dân
Mà quyền uy tột đỉnh sống huy hoàng
Trên xương máu và mồ hôi ông chủ.

Đất nước tôi bị bùa mê thuốc lú
Một quê nhà hạnh phúc hoá long đong
Một giống nòi bất khuất hoá nô vong
Cam số phận chờ một ngày Hán hoá.

https://fdfvn.wordpress.com