Trên Đồi Cao

Nắng thiêu đồi cỏ cháy
Gió dập cánh rừng khô
Thân tù như cái kiến
Vác đá trên đồi cao
Mấy năm dài mất nước
Tiếc buồn chẳng cạo râu
Làm con người tiền sử
U uất giữa địa cầu
Mắt khô không còn khóc
Tim cằn quên đớn đau
Mỗi lần nghe tiếng Quốc
Gục xuống dưới thành sầu.

Nam Hà 78