Bài Ca Diệt Vẹm

Tặc Hồ chôm được giang san
Tay liềm tay búa huênh hoang làm trò
Rặn ra đảng cướp côn đồ
Dựng đài quỉ chúa xây mồ ma vương
Rước về chủ nghĩa hoang đường
Tròng lên đất nước đoạn trường khổ đau
Tự xưng cứu nước công đầu
Tự phong lãnh đạo tối cao giống nòi
Độc quyền chễm chệ trên ngôi
Thòng lọng nghị quyết xuống đời dân đen
Lấy đất nước làm của riêng
Chia nhau gấm vóc tài nguyên quê nhà
Cúi lòn nhận giặc làm cha
Xem dân tộc Việt như là cừu non
Chờ đem tế lễ cô hồn
Dâng lên mẹ chệt tấm lòng con hoang.

Ôi còn đâu mảnh giang san!
Tổ tiên gầy dựng bốn ngàn năm nay
Quê hương yêu dấu bao ngày
Đắm chìm tủi nhục đọa đày thê lương.
Hỡi ai con cháu Hùng Vương!
Nhất tề đứng dậy diệt phường Cộng nô
Xua tan giặc Hán rợ Hồ
Dựng nền độc lập tự do quê nhà
Thu về đất nước ông cha
Chung tay xây đắp sơn hà Việt Nam.

https://fdfvn.wordpress.com