Oán Hờn Dân Tộc  

ôi đất nước ôi quê hương!
vì đâu nên nỗi tang thương thế này
nhân dân héo úa hao gầy
lá bùa xã nghĩa đọa đày núi sông
oan khiên một ngọn cờ hồng
dẫn đường dân tộc đại đồng ruồi sâu
ngông nghêng một đảng cai thầu
vung liềm múa búa chặt đầu người dân
tuân hành mệnh lệnh chủ nhân
một tay ác bá hung thần Tàu Hoa.

ôi còn đâu nữa quê cha!
ôi còn đâu nữa sơn hà Việt Nam!