Thôi Đừng Quì Nữa Dân Ơi

Dân ta nào có tội gì,
Mà sao cứ phải chịu quì thế kia?
Phải chăng vì “bác” trở về,
Đem theo chủ nghĩa Mác Lê hãi hùng,
Và đảng liềm búa tàn hung,
Bắt dân cả nước cúc cung phụng thờ.
Dân tôi từ đó đến giờ
Quì lạy trán sói mắt mờ chân run.
Thói quen đã thấm vào hồn,
Nên còn quì mãi giữa lòng núi sông,
Mặc cho tổ quốc nguy vong,
Mặc cho đất nước thù trong giặc ngoài,
Mặc cho đảng cướp vô loài,
Gông cùm đày ải vẫn hoài im hơi.
Thôi đừng quì nữa dân ơi!
Đứng lên quật khởi giành đời tự do.

https://fdfvn.wordpress.com