Quyền Con Vật

Việt Nam tôi chỉ có quyền con vật
Dành riêng cho bốn triệu thú hai chân
Bầy Vẹm nô con cháu Hồ dã nhân
Đang thế tập đời đời quyền trị nước

Quyền con vật là ăn trên ngồi trước
Chín mươi triệu người vô phước sinh ra
Trên quê hương dưới chế độ Cộng tà
Không hề biết nhân quyền và hạnh phúc

Quyền con vật là đọa đày tù ngục
Bất kỳ ai dám yêu nước thương nòi
Đòi hỏi tự do dân chủ quyền làm người
Cho đồng bào kiếp nhục nhằn nô bộc

Quyền con vật là vét vơ cướp bóc
Nhà cửa ruộng vườn của cải người dân
Đất đai, rừng biển, tài nguyên non sông
Làm của riêng dưới chiêu bài nhà nước

Quyền con vật là buôn dân bán nước
Xuất cảng người làm tôi tớ năm châu
Hiến non sông cho lang sói Nga Tàu
Để mãi mãi cưỡi trên đầu dân tộc

Quyền con vật vô biên và tuyệt đối
Trên giống nòi và xứ sở Rồng Tiên
Nơi con người say ngủ giấc triền miên
Mặc thú vật vung búa liềm huậy nát.

http://fdfvn.worfpress.com