Bốn Mươi Mốt Năm Sau

Bốn mươi mốt năm sau ngày quốc hận
Khi ách búa liềm tròng xuống non sông
Bóng tối Cộng Hồ trùm lên Nam Bắc
Đất nước chín tầng địa ngục mênh mông.

Chế độ vong nô dọn đường Hán hoá
Chủ nghĩa ngoại lai thui chột giống nòi
Đảng đoàn lưu manh tâm hồn dân tộc
Nhà nước tham ô bóc lột con người.

Hải đảo biên cương giặc Tàu cướp đất
Châu thổ cao nguyên nội phản rước thù
Xã hội dìm trong bạo hành sắt máu
Du đãng, công an, khủng bố, ngục tù.

Một đảng súc sanh tận cùng thoái hoá
Lầu cao tận hưởng tiệc máu rượu xương
Dưới lầu người dân tiêu điều xơ xác
Thầm lau nước mắt khóc cho quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com