Đĩ Vẹm Hết Thời

Cộng Sản Liên xô sụp đổ rồi
Ôi còn đâu nữa mộng chung đôi
Ngải bùa Các mác thôi linh ứng
Liềm búa Lê nin hết nhiệm mầu
Ôm chú Tàu phù vờ bợ đít
Khèo chàng Mỹ ngố giả hôn môi
Cùng đường bí thế đâm làm hoảng
Rồi cũng đi vào hố xí thôi.