Ngũ Tuần

Thấm thoát mà nay đã ngũ tuần
Cuộc đời ngẫm lại khóc rưng rưng
Một thuở sa cơ theo vận nước
Mười năm tù tội chốn lao lung
Nổi trôi đất khách hờn vong quốc
Lưu lạc quê người vọng cố hương
Ngoảnh mặt trông trăng lòng cả thẹn
Với người tráng sĩ thuở mài gươm