Phúc Quỉ Kiến Sầu

Thuở xưa chẳng học chẳng hành
Trộm gà bắt chó lừng danh côn đồ
Nghe lời du dỗ tam vô
Hoang đàng nhảy núi nhập vào đảng ma

Phá cầu, cắm chốt, đốt nhà
Làm tên du kích du cà du cơ
Mặt trận Giải phóng Mờ Nờ
Hay quân khủng bố cướp ngày Miền Nam

Một phen mưa máu gió tanh
Du cơ du kích trở thành đại quan
Bởi chưng cái đảng tham tàn
Cần thằng ngu dốt để càng dễ sai

Thế là nhảy tót lên ngai
Làm quan tể tướng trên đài quyền uy
Nhưng nào đâu có khác chi
Một con múa rối cực kỳ thối tha

Than ơi tủi nhục quê nhà!
Hết thằng Ba ếch gian tà xà mâu
Đến tên Phúc quỉ kiến sầu
Thay phiên nhau cỡi trên đầu người dân

Bao giờ còn đảng bất nhân
Còn bầy ngu dốt còn quân tham tàn
Nhân danh xã nghĩa địa đàng
Gây cho dân tộc muôn ngàn khổ đau.

https://fdfvn.wordpress.