Heo Tể Tướng- Tử Tù Chế Độ

Trên thế giới có một điều hi hữu
Vừa xãy ra dưới chế độ Cộng nô
Trong cung đình nhà Sản nước Vẹm Hồ
Heo tể tướng thành tên tù giam lỏng.

Heo Cà Mâu của một thời vang bóng
Từng mấy lần đo ván Chó và Sâu
Cũng là quan tham nhũng đứng hàng đầu
Đảng súc vật đặt tên là Ba Ếch.

Con Ếch chúa càng hung tàn hăng tiết
Xem chủ Sâu vua Chó chẳng ra gì
Lại ra tay hạ độc Gấu cuồng si
Chiếu yêu kính chân dung bầy ác bá.

Đảng run sợ cụm vào nhau chống trả
Quy tụ về dưới trướng Chó và Sâu
Bầy trung ương trâu ngựa cũng quay đầu
Bỏ Ếch chúa theo hầu tân tứ trụ.

Ếch cô thế kỳ mười hai đảng hội
Đành xuôi tay chịu trói giữa quần ma
Vua chó truyền tội chết tạm dung tha
Và giam lỏng chờ điều tra tội ác.

Nhưng trước mặt nhân dân và thế giới
Ếch vẫn là tể tướng của triều nghi
Sẽ đi sang phó hội xứ Hoa kỳ
Khiến vua Chó phải vô cùng lo nghĩ…

http;//fdfvn.wordpress.com