Nam Quốc Sơn Hà

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Giang sơn Đại Việt tự nghìn thu
Bạch Đằng nhuộm máu quân cuồng khấu
Đống Đa phơi xác giặc điên rồ

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Núi sông dòng tộc đã riêng tư
Cớ sao Vẹm phỉ vâng lời Chệt
Bày đặt làm chi luật đặc khu

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Giặc Hán bao phen đều bại thảm
Giống nòi Âu Lạc bốn nghìn năm
Bất khuất kiêu hùng và dũng cảm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Vẹm Hồ Hán Tập chớ nằm mơ
Cháu con Thường Kiệt nguyền sinh tử
Đuổi giặc trừ gian giữ cõi bờ.

https://fdfvn.wordpress.com