Câu Đối Của Dân


Nhân đọc câu đối Vũ Khiêu nâng bi Ba Ếch:

“Ái Quốc Thân Dân, Một Tấm Trung Can Trời Phật Tỏ.
Hùng Tâm Tráng Chí, Ngàn Thu Sự Nghiệp Núi Sông Ghi”

“Nội Trị Anh Minh, Giữ Vững Sơn Hà Cho Vạn Đại
Ngoại Giao Chính Nghĩa, Kết Thân Bằng Hữu Khắp Năm Châu”

Người dân bèn viết:

“Bán nước buôn dân, một tấm gian tham thần quỷ tởm.
Hèn tâm mạt chí, nghìn câu xảo quyệt núi sông khinh.”

“Nội trị du côn, giữ chặt Sơn hà cho Cộng sản
Ngoại giao quỉ quyệt, thế cầm Xã tắc với Năm châu.”

https://fdfvn.wordpress.com