Dân Tôi Đừng Sợ Nữa

 

Đừng sợ nữa, dân tôi, đừng sợ nữa
Đảng lưu manh bị cú sét Đồng Tâm
Đã rã rời rúng động cả toàn thân
Đang chết điếng tâm thần cùng thể xác

Đừng sợ nữa, dân tôi, đừng sợ nữa
Bọn vẹm kia đã túng quẫn lắm rồi
Hãy nhổ đờm lên xác ướp tanh hôi
Hãy phóng uế vào cờ ma liềm búa

Đừng sợ nữa dân tôi đừng sợ nữa
Bọn Cộng nô đang thất đảm kinh hồn
Hãy xuống đường tận diệt đảng du côn
Xua đuổi chúng tận hang chồn ổ cáo

Đừng sợ nữa, dân tôi, đừng sợ nữa
Đảng ác gian đang giãy chết cuối đường
Hãy vùng lên quét sạch lũ ma vương
Giành đất nước lại cho toàn dân tộc.

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com