Thách Anh Họ Đinh

Này hỡi anh La Thăng họ Đinh
Có giỏi thì làm như Dên xin
Thuở nào bên Liên bang Xô viết
Từ quan, chống đảng Mác Lê nin.

Còn như ba cái chuyện ruồi bu
Lượm rác, trừ gian, chán thấy mồ
Rác nào nhiều hơn Phủ Bắc bộ
Cướp nào bạo hơn đảng tặc Hồ.

Cũng đừng làm như heo Cà Mâu
Ăn to nói lớn rồi lặn sâu
Mười voi không đầy một bát xáo
Cuối cùng bị chó lú tóm đầu.

Riêng anh, dân vẫn còn hoài mong
Một ngày nao sáng mắt sáng lòng
Không chỉ võ mồm mà làm thật
Xé cờ, bỏ đảng, giúp non sông.

https://fdfvn.wordpress.com