Rao Tìm Trư Đại Tướng

Đại tướng giờ nầy ông ở đâu?
Đang nằm chữa bệnh chốn trời Âu
Hay là đã đáp tàu bay giấy
Về với ông bà chốn mộ sâu.

Đại tướng giờ nầy ông ở đâu?
Có tin ông đã trốn qua Tàu
Bị phe Ba ếch theo truy sát
Tranh giành cái ghế đảng giòi sâu.

Đại tướng giờ nầy ông ở đâu?
Tâm tư nặng trĩu mối u sầu
Thương về quê mẹ phương trời Hán
Chạnh niềm cố quận nghĩ càng đau.

Đại tướng giờ này ông ở đâu?
Tiền muôn bạc tỷ của sang giàu
Như là cơn mộng trên trần thế
Như thoáng phù vân, bóng ngựa câu.

Đại tướng giờ nầy ông ở đâu?
Vợ con, xe ngựa, ghế công hầu
Ông đi không một lời từ giã
Chẳng một lời trao tiễn biệt nhau.

Đại tướng giờ nầy ông ở đâu?
Mà không tăm tích chẳng âm hao
Phải chăng ông sợ như Thanh Bá
Ba Ếch ra tay độc thế nào.

Đại tướng giờ này ông ở đâu?
Ba lê ánh sáng đẹp muôn màu
Sao ông chui rúc trong phòng kín
Trốn tránh ai mà trốn quá lâu.

Đại tướng giờ nầy ông ở đâu?
Anh Sâu, anh Lú, vẫn hay cầu
Cho ông mạnh khỏe qua tai nạn
Về với phe ta, với Mẹ Tàu.

http:// fdfvn.wordpress.com