Bốn Mươi Bốn Năm Sau

 

 

Bốn mươi bốn năm sau ngày “giải phóng”
Thù trong giặc ngoài chiếm đóng non sông
Quỉ đỏ lộng hành từ nam chí bắc
Bức tử tuyệt nòi con cháu Lạc Long

Ôi dân tộc tôi vì đâu nên nỗi?
Những ngày tháng Tám “cách mạng tầm vông”
Một ngày Ba mươi “mùa Xuân đại thắng”
Hậu quả bây giờ đọa ngục mênh mông

Nơi cổng đọa ngục lá cờ xã nghĩa
Cỡi đầu dân tộc Các mác Lê nin
Trong hang Ba đình một thây ma xó
Nguyền rủa giống nòi trấn yểm anh linh

Cai quản đọa ngục một bầy thổ phỉ
Đực cái gồm chừng ba bốn triệu tên
Hung hản múa may lưỡi liềm cán búa
Cắt cổ đập đầu tra khảo dân đen

Quan thầy thổ phỉ giặc Tàu rợ Hán
Kẻ thù phương bắc truyền kiếp nghìn năm
Nay đã thành công đặt nền đô hộ
Nhờ tên bán nước Hồ đại gian dâm

Bốn mươi bốn năm sau ngày “giải phóng”
Đất nước tận cùng hố thẳm lệ nô
Dân tộc chơi vơi trên bờ hủy diệt
Sa đọa bon chen giành giật xuống mồ…

https://fdfvn.wordpress.com