Đêm Ba Sao

Rừng núi nhà giam đứng lặng im
Chòi canh đổi gác tiếng chuông chìm
Thiên đường ác quỉ dư liềm búa
Địa ngục con người thiếu chỉ kim
Phải tiếng tử tù than đất nước
Hay hồn oan khuất đậu cành chim
Mà nghe văng vẳng đêm trường vắng
Tiếng khóc ai đang thắp đuốc tìm.