Mười Ghét

Một ghét cái đảng tội đồ
Khóa còng chủ nghĩa lệ nô quê nhà
Hai ghét giặc nước Hồ già
Rước về liềm búa tiêu ma giống nòi
Ba ghét Lê Duẩn tôi đòi
Đánh thuê xương máu mồ hôi dân mình
Bốn ghét khốn khiếp Trường Chinh
Đấu tranh ruộng đất quên tình mẹ cha
Năm ghét Mười Cúc gian tà
Thành Đô bán đứng nước ta rành rành
Sáu ghét Mười Hoạn lưu manh
Thiến heo thiến sạch sành sanh hai miền
Bảy ghét Khả Phiêu gà điên
Chơi gái tổ trác nộp liền biên cương
Tám ghét Nông Mạnh bất lương
Mê ngai vàng với một nường Tim Đen
Chín ghét Trọng Lú đê hèn
Quì dâng đất nước cho thằng Tàu Mao
Mười ghét bản mặt đứa nào
Lên ngôi chúa tể đảng Hồ tháng nay.

https://fdfvn.wordpress.com