Đảng Còn Sợ Ai?

Đoàn xe dài như rắn
Ngoằn ngoèo qua các phố
Dành cho người đi bộ
Trên Phố cổ Hội An

Đoàn xe này của ai?
Mà ngông nghênh thế này
Coi trời như hạt cát
Coi dân như ăn mày

Đoàn xe này của đảng
Thì còn phải nể ai
Huống hồ quan thái thú
Đang ngự trên xe này

Cả bàn thờ tổ quốc
Đảng còn ngồi xổm lên
Cả non sông gấm vóc
Đảng gạ bán lấy tiền

Sá gì ba chuyện nhỏ
Bản Giốc với Gạc ma
Bô xit, Formosa
Đều chủ trương của đảng

Đảng là chúa càn khôn
Đảng là trùm thiên hạ
Đảng là chủ nhân ông
Đảng là trên tất cả

Đảng này chưa biết sợ
Khi chưa thấy quan tài
Nhân dân đã thuần hoá
Đảng còn biết sợ ai?

https://fdfvn.wordpress.com