Tiếng Than Nòi Giống

nhục nhã đau buồn dân tộc tôi!
trao duyên lầm lỡ đảng bôi vôi
một bầy thổ phỉ hang chồn cáo 
dưới đất chui lên cướp nước rồi

đầu sỏ của chúng một dâm tà
chuyên nghề chém chú lại đâm cha
tay sai quốc tế nga tàu đỏ
đã rước về đây chủ nghĩa ma

chủ nghĩa ngày nay đã chết non
thế giới năm châu tởm khiếp hồn
một cơn ác mộng toàn xương máu
loài người suýt nữa phải đi đong

thế mà chủ nghĩa vẫn còn đây
trên đất Việt Nam khổ đau này
dân tôi đã làm gì nên tội 
nòi giống Lạc Hồng bất hạnh thay!

https://fdfvn.wordpress.com