Quân Đội Nhân Dân

Quân đội “nhân dân”
Những thằng quân phiệt
Tham tàn khốn khiếp
Chỉ biết giành ăn
Vấy máu chia phần
Cùng quân ác đảng

Quân đội “nhân dân”
Những bộ đội hèn
Cúi đầu ngậm miệng
Chẳng dám nói năng
Mặc lũ tướng quan
Hoành hành chôm chĩa

Quân đội “nhân dân”
Tuyệt đối trung thành
Cùng đảng lưu manh
Mặc kệ tổ quốc
Mặc kệ nhân dân
Nguy khốn lầm than

Quân đội “nhân dân”
Hãy nhìn lại mình
Tướng như tướng cướp
Quan như đầu mục
Lính như lâu la
Phản nước hại nhà

Quân đội “nhân dân”
Có biết hay chăng?
Đắc tội nghìn lần
Với dân với nước
Từ ngày xâm lược
Cướp phá Miền Nam

Quân đội “nhân dân”
Giờ đã nhận chân
Đảng cướp búa liềm
Và tên Hồ tặc
Tay sai Nga Tàu
Bán mình cho giặc

Quân đội “nhân dân”
Hãy mau ăn năn
Sám hối lỗi lầm
Quay ngược nòng súng
Vào Bắc bộ Phủ
Và hang Ba Đình

Quân đội “nhân dân”
Nước đã đến chân
Hãy mau hành động
Diệt đảng nội thù
Đuổi quân Tàu Phù
Trước khi quá muộn.

https://fdfvn.wordpress.com