Sấm Thời Hồ

Ngôi sao tắm máu loạn cuồng
Mọc lên trút xuống quê hương Lạc Hồng
Đất trời nam bắc tây đông
Một màu chết chóc tanh nồng phi nhân
Múa may liềm búa tử thần
Vượn người Pác bó Đồng Đăng phất cờ
Tức thì từ đáy bùn dơ
Chuột chù giòi bọ rẽ bờ chui ra
Gặp nhau quỉ quái ma tà
Hợp thành cái đảng xưng là “quang vinh”
Bầu con người vượn tinh tinh
Lên làm chúa đảng Chí Minh họ Hồ
Điêu ngoa cướp được cơ đồ
Lập nên nhà nước Vẹm nô búa liềm
Thờ chằng thánh tổ Lê nin
Và con ma xó Ba Đình hôm nay
Núi sông Lạc Việt từ đây
Đắm chìm đọa ngục biết ngày nào ra.

https://fdfvn.wordpress.com