Nỗi Đau

Riêng tặng Mẹ Nấm

Con giun xéo mãi cũng oằn
Huống chi nòi giống đã hằn nỗi đau
Nỗi đau từ thuở giặc Tàu
Trụ đồng Mã Viện chôn sâu biên thuỳ
Nỗi đau tổ quốc lâm nguy
Búa liềm xả nghĩa thiết gì quê hương
Nỗi đau đảng Vẹm bất lương
Tay sai bành trướng bắc phương hung tàn
Nỗi đau nát ruột xé gan
Cớ sao dân tộc cầu an vẫn còn?

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER: