*Chuyện Mùa Giáng Sinh 1972

Vào mùa Giáng sinh năm bảy hai
Chú Sam cho những pháo đài bay
Dội bom lên đầu loài vượn Cộng
Ngay tại hang ổ xứ Bắc cầy.

Lũ vượn người kia chuyên đánh thuê
Học nghề thảo khấu tại Trung huê
Nay về cướp phá non sông Việt
Theo lệnh quan thầy phái Mác Lê.

Vượn Cộng ôm đầu máu thảm thương
Van lơn cầu khẩn Tổng Nít Xơn
Bấy giờ là chúa trùm Tư Bản
“Ông muốn điều chi tôi cũng nhường.”

Tổng Nít Cờ Hoa quá dại khờ
Lại nghe lời lão Kít sình dơ
Mủi lòng hạ lệnh ngưng oanh tạc
Cứu Vẹm ngay khi chúng kéo cờ.

Vẹm thoát trong đường tơ kẻ tóc
Vội vàng ký hòa ước Pa ri
Theo lời xúi của tên Do Thái
“Ký kết cho xong rồi xé đi.”

Nhờ thế vượn người thoát họa tai
Và còn tác quái đến ngày nay
Không bị đưa về thời Đồ Đá
Mà sang thời Đồ-Đểu-Đi-Dây.

 

The Tale of 1972 Chrismas

In Christmas of nineteen seventy two
Uncle Sam ordered his flying fortress
To drop bombs on the head of Commie apes
Right at their dens in the north of vietnam

Those apes are specialized mercenaries
Armed with techniques and weapons by chinese
They were now back looting Viet Nam country
At the order of their communist boss

Commie apes suffered heavy casualty
Imploring at knees president Nixon
Who was then lord of capitalism
“Stop bombing and I’ll yield you everything

Mister Nixon was more than a sucker
A loyal disciple of old Kissinger
Touched with pity he ordered stop bombing
Saving the Viet apes just when they surrendered

Viet Commie thus narrowly escaped death
Signed in haste the Paris peace agreement
At the inducement of the jewish pimp:
Sign it to get thing done then tear it up

Thank to this maneuver, Viet apes survived
And are still doing evil nowadays
Instead of being bombed to the stone age
They are passing to the go-on-string age.

http;//fdfvn.wordpress.com