Cách Mạng Mùa Thu

Hỡi ơi cách mạng mùa thu!
Gieo chi giai cấp căm thù non sông?

Hỏi người còn nhớ hay không?
Một ngày tháng Tám cuồng phong cuộn về
Đem theo cơn lốc Mác Lê
Kinh hoàng tàn phá trời quê Lạc Hồng
Dẫn đầu một đảng “tiền phong”
Và tên bán đứng non sông họ Hồ
Bấy lâu làm kiếp gia nô
Cho phường quốc tế Liên Xô tham tàn.
Nay về giành giựt giang san
Hiến dâng chủ nghĩa địa đàng đười ươi
Môt cơn thảm hoạ ngút trời
Núi xương sông máu con người Việt Nam
Bây giờ ngót đã trăm năm
Vẫn còn cái đảng gian tham bạo tàn
Giống nòi cơ cực lầm than
Quê hương rên siết gót chân giặc thù…

Hỡi ơi cách mạng mùa thu!
Hay là tang tóc mịt mù quê hương?

https://fdfvn.wordpress.com