Nấm Mồ Rồng Tiên

Đảng kia giờ đã thành công
Khiến cho nòi giống Lạc Long yếu hèn
Chỉ còn biết ngủ và ăn
Say mê bóng đá chầu văn lên đồng

Đảng kia giờ đã hài lòng
Thấy dân tộc Việt trong vòng lệ nô
Nghìn năm Bắc thuộc cơ đồ
Quê hương thành một nấm mồ Rồng Tiên.

https://fdfvn.wordpress.com