Cách Mạng Tháng Tám

Cách mạng mùa thu
Cơn xuẩn động của một bọn người ngu
Vung cờ Sao máu
Vác về từ Phước Kiến bên Tàu
Dẫn đưa đất nước
Vào những nẻo tương lai mịt mù

Cách mạng mùa Thu
Không phải khởi đầu từ chiến khu
Như Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám
Mà do lão tặc Hồ
Tay sai Cộng sản quốc tế côn đồ
Phát động từ bên trời Xô Viết.

Cách mạng mùa thu
Chẳng liên quan gì dân tộc Việt
Mà bản chất là một trò lừa bịp
Lộng giả thành chân
Của lũ vượn người thổ phỉ Pắc Pó
Hiện thân của đảng cướp búa liềm.

https://fdfvn.wordpress.com