Chỉ Riêng Dân Tộc Tôi

triệu bước chân Hồng Kông

rung rinh quả địa cầu

thức tỉnh cả năm châu

chuyển động toàn thế giới

con khủng long Tàu Cộng

vừa mới ngọam miếng mồi

định ăn tươi nuốt sống

phải sợ hãi rụng rời

chỉ riêng dân tộc tôi

say sưa giấc ngủ vùi

phó mặc cho Tàu, Vẹm

quê hương và cuộc đời.

https://fdfvn.wordpress.com