Ta Là Nguỵ

Ta là Ngụy! Ta tự hào là Ngụy!
Ngụy như ta cương quyết giữ sơn hà
Ngụy như ta oanh liệt giữ Hoàng sa
Đem cái chết để báo đền nợ nước

Ngụy như ta đường cha ông tiếp bước
Thờ Hùng Vương quốc tổ giống Rồng Tiên
Chống kẻ thù truyền kiếp bốn nghìn năm
Noi gương sáng bao hùng anh nữ kiệt

Ngụy như ta sáng danh nòi giống Việt
Ải địa đầu của thế giới tự do
Cứu năm châu thoát khỏi ách Cộng nô
Cả nhân loại ngày nay còn ghi nhớ

Ngụy như ta dù công trình dang dở
Vẫn trung thành cùng lý tưởng quốc gia
Vẫn hoài bảo một ngày về cứu nước
Ngụy như ta là những Ngụy văn Thà.

https://fdfvn.wordpress.com