Đừng Nghe Vẹm

Đừng nghe Vẹm nói dân ơi
Xưa nay chúng có giữ lời nói đâu
Kể từ lão tặc Hồ râu
Cho chí con cháu ma đầu ma cô
Toàn là một lũ hàm hồ
Nhổ ra liếm lại những đồ hôi tanh
Chứng xưa còn đó rành rành
Tự do dân chủ đã thành lệ nô
Oan khiên một đảng tội đồ
Dẫn đường dân tộc xuống mồ diệt vong
Hỡi ai con cháu Lạc Hồng
Nhất tề vùng dậy đồng lòng đấu tranh
Đến khi chí nguyện đạt thành
Dẹp phường Cộng sản lưu manh gian tà
Thu hồi tổ quốc ông cha
Bảo toàn gấm vóc sơn hà Việt Nam.

https://fdfvn.wordpress.com