Bốn Con Tứ Trụ

Chú Tàu chệt nuôi bốn con súc vật
Nửa thú nửa người trấn cõi Nam man
Chuẩn bị thời cơ thôn tính giang san
Của giống Tiên Long thuộc dòng Lạc Việt.

Con thứ nhất chó lú già hăng tiết
Chệt cho làm đầu sỏ đảng gia nô
Chuyên sủa tru toàn chủ nghĩa điên rồ
Mớ lý thuyết phi nhân phường Các Mác.

Con thứ hai loại heo rừng đói khát
Chệt đem về vỗ béo thịt lương dân
Rồi ân ban hàm đệ nhất công thần
Dọn nhà cửa đón chệt vào ngự trị.

Con thứ ba nửa chồn tinh nửa khỉ
Mặt nhăn nheo lòng hiểm bí khôn lường
Chệt tấn phong làm An Nam quốc vương
Để gác cửa coi chừng heo phản trắc.

Con thứ tư gấu chó dòng Sinh Sắc
Chệt giao coi đàn thú nhốt trong chuồng
Gồm một bầy đực cái khỉ thuần lương
Để trang trí màu mè cho chế độ.

Chệt gọi chúng là bốn con tứ trụ
Canh giữ nhà Giao Chỉ ở nam phương
Nơi giống Rồng Tiên ngỗ ngáo quật cường
Tồn tại mãi dù bao phen đồng hóa.

Chệt phen này quyết hoàn thành nghiệp bá
Nuốt gọn vùng đất cát tận Cà Mâu
Liếm trọn vùng biển đảo đến Úc Châu
Chiếm sạch hết đường giao thông hàng hải.

Chệt đã xây trường thành trên Đông hải
Chệt đã gài đảng vẹm ở phương nam
Chệt còn chờ thái độ của người dân
Và phản ứng của nhân quần thế giới.

https://fdfvn.wordpress.com